případy z praxe

Nejvyšší soud ČR se koncem roku 2015 zabýval otázkou, zda skutečnost, že žalobce nežádá o morální satisfakci, je důvodem pro přiznání nižšího finančního zadostiučinění. Ve svém rozsudku 30 Cdo 4364/2013 dospěl k jednoznačnému závěru, že nikoliv: „Pouhá skutečnost, že o morální satisfakci žalobkyně vůbec nežádala, resp.

Má účastník řízení stiženého průtahy nárok na náhradu částky, kterou byl nucen zaplatit jako odměnu advokátovi za úkony směřující k odstranění průtahů v daném řízení, ministerstvem spravedlnosti dle zákona č. 82/1998 Sb.? Na uvedenou otázku před několika dny odpověděl i Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3163/15.

Ústavní soud ve svých rozhodnutích opakovaně zdůrazňuje, že jeho úkolem je ochrana ústavnosti a že není součástí soustavy obecných soudů a nepřísluší mu tudíž právo dozoru nad jejich rozhodovací činností. Je do ní oprávněn zasáhnout pouze v případě, byla-li pravomocným rozhodnutím soudu porušena stěžovatelova základní práva chráněná ústavním pořádkem České republiky.

Minulý týden jsme se v článku Odškodnění za nepřiměřenou délku konkursního řízení podívali na specifika, která je nutné zohlednit při hodnocení přiměřenosti délky konkursního řízení. Dané problematice se věnoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 31. 5.

Koncem loňského roku se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda odvolací soud rozhodující o přiměřeném zadostiučinění za nesprávný úřední postup může rozhodnout i v neprospěch odvolatele a otázkou vzájemného vztahu omluvy a konstatování porušení práva. Rozhodnutí soudu (ze dne 19. 11. 2014, sp. zn.

Před několika měsíci jsme přinesli článek, ve kterém jsme se zaměřili na nález Ústavního soudu ČR, kterým bylo zrušeno dovolací a odvolací rozhodnutí o náhradě imateriální újmy za průtahy v řízení a v němž soud jednoznačně naznal, že st

Minulý rok jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR (spisová značka ÚS 4227/12) ve věci, ve které se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí obecných soudů, protože jimi bylo porušeno jeho právo vlastnit majetek a právo na sprav

Minulý rok jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I.

Před několika měsíci jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR ze dne 7. dubna 2015, sp. zn. I.

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 17. června 2015, sp. zn. 30 Cdo 722/2015, vyjádřil k několika otázkám spojeným s odškodněním za průtahy, a to zejména k otázce významu rodinněprávních sporů, otázce vlivu mimořádných mezinárodních okolností sporu na právo na odškodnění v penězích a k otázce, kdy je na místě nahradit peněžitou formu satisfakce pouhým konstatováním porušení práva.

Stránky

Přihlásit se k odběru případy z praxe