náklady řízení

V případě nezákonného trestního stíhání má obviněný právo na satisfakci v podobě náhrady účelně vynaložených nákladů. Mezi ty patří náklady na obhajobu v rámci trestního řízení. Určitý problém ale nastává v případě, kdy si obviněný zvolí více obhájců současně. Na otázku, zda jsou účelně vynaloženými náklady i náklady na druhého obhájce, odpověděl Nejvyšší soud v roce 2014.

Zákonodárce zavedl s účinností od 30. 9. 2017 soudní poplatek za žaloby na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené nesprávným úředním postupem, tedy i průtahy v řízení a nepřiměřenou délkou řízení.

Má účastník řízení stiženého průtahy nárok na náhradu částky, kterou byl nucen zaplatit jako odměnu advokátovi za úkony směřující k odstranění průtahů v daném řízení, ministerstvem spravedlnosti dle zákona č. 82/1998 Sb.? Na uvedenou otázku před několika dny odpověděl i Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3163/15.

Základním principem, jímž se řídí rozhodování o náhradě nákladů řízení, je zásada úspěchu ve věci. Zásadně tak platí, že účastníkovi řízení, který měl v řízení úspěch, bude účastník řízení, který byl v řízení neúspěšný, povinen poskytnout náhradu nákladů řízení Samozřejmě, každá zásada má své výjimky. Hlavní výjimkou, která se uplatní v případě odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb.

Přihlásit se k odběru náklady řízení