manuál

V článku níže jsme se blíže podívali na faktor tzv. sdílené újmy, který soudy musí posuzovat při stanovení přiměřeného odškodnění za nepřiměřenou délku řízení a na nový nález Ústavního soudu ČR (ze dne 13. února 2018, sp. zn. III. ÚS 3369/17), ve kterém soud kritizoval přílišný formalismus při aplikaci tohoto faktoru.

V článku níže se blíže podíváme na otázku, zda může i v přerušeném řízení docházet k nesprávnému úřednímu postupu spočívajícímu v nepřiměřené délce řízení nebo zda se doba, po kterou je řízení přerušeno nepočítá do doby, kterou lze pro účely posuzování přiměřenosti délky řízení považovat za celkovou dobu řízení.

Pokud dlužník nesplní své povinnosti a včas nesplatí svůj peněžitý závazek, dostává se do prodlení. Věřiteli pak musí dlužník hradit kromě samotného peněžitého závazku i úrok z prodlení. V případě, že mluvíme o odškodnění za nesprávný úřední postup nebo nezákonné rozhodnutí je věřitelem žadatel o odškodnění a dlužníkem stát nebo územní samosprávný celek.

V dnešním článku se krátce podíváme na otázku, zda se může přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku soudního řízení podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem domáhat i osoba odlišná od původního účastníka řízení, který v průběhu uplatňování svého nároku na zadostiučinění zemřel.

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určité osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

V souladu s ustanovením odst. 31a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a čl. 6 odst.

U konkursního řízení, podobně jako u řízení nalézacího či řízení exekučního, mají jeho účastníci právo, aby proběhlo bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě. Pokud se tak nestane, mají účastníci takovéhoto řízení nárok na odškodnění imateriální újmy.

Existuje právo na přiměřenou délku správního řízení? Dle našeho názoru rozhodně, nebo by přinejmenším mělo. Dle českých soudů však otázka nemá jednoznačnou odpověď, resp. v určitých případech je pozitivní a v jiných negativní.

Způsob, jakým mohou průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení zasáhnout do práv účastníka řízení, je dvojí. Stejně tak je na jejich základě možno uplatnit dva různé nároky.

Vzhledem k tomu, že v řízení před soudním či správním orgánem provádějí úkony často i jiné instituce než orgán samotný, mohou i tyto v míře nikoliv nepatrné ovlivnit celkovou délku řízení. Zákon proto upravuje i prostředky proti nečinnosti uvedených institucí.

Stránky

Přihlásit se k odběru manuál