Statistiky

V civilních řízeních došlo v roce 2017 u českých soudů k celkem podstatnému zrychlení. Meziročně poklesla průměrná délka ve věch týkajících se občanského práva o 48 dnů (z 325 na 277 dnů).

Ministerstvo spravedlnosti vyplatilo v minulém roce na odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem přes 175 milionů Kč, z toho více než 110 milionů Kč vyplatilo dobrovolně, 65 milionů Kč pak ministerstvo vyplatilo na základě rozhodnutí soudů.

Průměrná délka opatrovnických řízení se v posledním desetiletí držela na stabilní úrovni – v rozpětí od 171 do 179 dnů (v roce 2015 to bylo 179 dnů, v roce 2014 jenom 171 dnů, v roce 2013 to bylo 172 dnů, v roce 2012 pak 176 dnů, v roce 2011 opět jenom 171 dnů, v roce 2010 a 2009 to bylo 173 dnů, v roce 2008 pak 174 dnů).

Andrej Lobotka

Průměrná délka trestních řízení v posledních letech klesala, což bylo zřejmě dáno především zavedením zkráceného přípravného řízení.

Andrej Lobotka

U civilních řízení došlo za posledních 5 let nejprve k nárůstu průměrné délky soudního řízení až na 400 dnů, za poslední tři roky pak průměrná délka civilních řízení opět klesla (v roce 2015 na 364 dnů a v roce 2016 na 325 dnů).

Andrej Lobotka

V předposledním příspěvku ze série článků prezentující závěry Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se zaměřujeme na počet případů řešených státním zastupitelstvím, tedy na počet vyřizovaných trestních věcí a na počet podaných obžalob.

Andrej Lobotka

V dalším příspěvku ze série článků prezentující závěry Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se zaměříme na počet zahájených a ukončených „netrestních“ řízení u prvoinstančních soudů na 100 obyvatel u jednotlivých států Evropské unie.

Andrej Lobotka

Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se v rámci studie č. 23 zaměřené na účinnost a kvalitu jednotlivých soudních systémů států Evropské unie (anglický název studie: European judicial systems - Efficiency and quality of justice), věnovala i otázce počtu prvoinstančních soudů na 100.000 obyvatel.

Andrej Lobotka

Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) vydala v minulém roce studii, které se zabývala i otázkou výše výdajů soudních systému jednotlivých států EU na jednoho obyvatele. V článku níže přinášíme infografiku zachycující výši jednotlivých výdajů.

Andrej Lobotka

Stránky