Mohu nárokovat přiznání zadostiučinění a náhradu škody i před koncem řízení?

Odpověd: 

Ano, v případě, že v soudním řízení panují průtahy, v jejichž důsledku vzniká nemajetková újma a eventuálně také majetková škoda, je možno nárok na zadostiučinění a náhradu škody uplatnit i v průběhu tohoto řízení a není nutno čekat na jeho konec.

Na druhou stranu je vždy nutno počítat se skutečností, že pro účely posouzení, zda k průtahům v řízení skutečně dochází, je nutné zaslat Ministerstvu spravedlnosti, popřípadě příslušnému soudu, soudní spis z předmětného řízení. V době, kdy je nárok na náhradu škody či zadostiučinění za nemajetkovou újmu posuzování tak původní řízení neběží, neboť soud nemá k dispozici spisový materiál, na jehož základě by mohl rozhodnout, a celková délka řízení se tak paradoxně protahuje.