Má soud povinnost rozhodnout do určité doby?

Odpověd: 

Právní předpisy zpravidla nestanovuje lhůtu, která by jasně vymezila dobu, ve které musí soud rozhodnout. Důvodem je zejména to, že každé soudní řízení je jiné. Jednotlivá řízení se odlišují složitostí otázky, která je v nich řešena, rozsahem dokazování, které je v něm nutno provádět či počtem účastníků, a dalšími relevantními skutečnostmi. Přiměřenou délku řízení tedy zpravidla nelze stanovit právním předpisem, ale ne nutno ji posuzovat individuálně – ve světle výše uvedených kritérií.

Z tohoto pravidla existují explicitní výjimky. Například v řízení o přípustnosti nedobrovolné hospitalizace musí soud rozhodnout do 7 dnů od hospitalizování pacienta nebo řízení o předběžném opatření, ve kterém je soud povinen rozhodnout obecně do 7 dnů, v případech nezletilých dětí dokonce do 1 dne a v případech domácího násilí do 2 dnů. Zákon tak upravuje délku rozhodování v případech, ve kterých je nanejvýš důležité, aby bylo rozhodnuto co nejdříve (mimo uvedená řízení lze zmínit také přezkum rozhodnutí správního orgánu o zákazu shromáždění či rozhodnutí ve věci azylu, či jiné).