Kdy se jedná o průtahy?

Odpověd: 

Za průtahy tak považujeme například případy, ve kterých soud např. delší dobu nenařídil jednání, nevyzval protistranu k vyjádření se k návrhu, dlouho čekal na provedení důkazů, otálel s ustanovením soudního znalce nebo si včas nevyžádal potřebné informace. Průtahy se na druhou stranu mohou vyskytovat i v řízení, v němž je soud aktivní, ale i přes svou aktivitu jej vede nehospodárně, např. nařizuje velké množství jednání, přestože by v dané věci stačilo jedno či dvě. Řízení, které je stiženo průtahy pak zpravidla dosahuje nepřiměřené délky.

Soudní praxe postupem času definovala základní kritéria, podle nichž se přiměřenost délky řízení posuzuje. Jedná se o

  • složitost případu (komplikované právní a skutkové otázky je zpravidla nutné řešit delší dobu, než otázky jednodušší, a tedy je u složitých případů tolerována větší délka řízení),
  • chování účastníka řízení (o nepřiměřenou délku řízení se nebude jednat, pokud ji svým obstrukčním postupem způsobil sám účastník, který se jí dovolává, např. bezdůvodným nedostavováním se na soudní jednání),
  • chování soudu (soud se o nepřiměřenou délku řízení může zapříčinit např. dlouhými prostoji mezi procesními úkony, nařizováním velkého počtu jednání za účelem výslechu jednotlivých svědků, namísto jednoho jednání, na nějž by je pozval všechny apod.),
  • význam sporu pro účastníka řízení (větší důraz na rychlost řízení je kladen např. v případě ří ní jehož předmětem je osobní stav účastníka řízení, určení práv a povinností týkajících se nezletilých osob, třeba náhrada újmy na zdraví, či rozhodnutí o existenci práva, na němž závisí další průběh rodinného či profesního života jedince; u těchto a obdobných řízení bude coby nepřiměřená hodnocena kratší délka, než u jiných).

Při posuzování, zda byla délka řízení přiměřená a zda v něm nedocházelo k průtahům, pak může být ve světle uvedených kritérií jako přiměřená v případě jednoho řízení vyhodnocena délka trvání, která v případě jiného naopak značně přesahuje meze přiměřenosti. Posouzení přiměřenost délky soudního řízení je tedy záležitostí silně individuální.

Více informací o kritériích pro posuzování přiměřenosti délky řízení si můžete přečíst v našem manuálu Průtahy v řízení.

Pokud se domníváte, že Vaše řízení trvá příliš dlouho nebo že mezi jednotlivými úkony soudu vznikají přílišné prodlevy, můžete si pomocí našeho online formuláře otestovat, jestli ve vašem případě k neodůvodněným průtahům nedochází, a jestli vaše řízení netrvá příliš dlouho.