Jaké okolností jsou relevantní pro určení výše zadostiučinění v penězích?

Odpověd: 

Určení výše zadostiučinění v penězích za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v soudním řízení, závisí na řadě faktorů. Výše zadostiučinění bude především odpovídat charakteru řízení a významu jeho předmětu pro účastníka, který byl vzniklými průtahy poškozen. Vyšší výši zadostiučinění v penězích lze obecně očekávat v případě průtahů vzniklých v řízení, jehož předmětem byl osobní stav účastníka řízení (např. rozhodnutí o svéprávnosti), určení práv a povinností týkajících se nezletilých osob, třeba náhrada újmy na zdraví, či rozhodnutí o existenci práva, na němž závisí další průběh rodinného či profesního života jedince. Naopak nižší zadostiučinění bude pravděpodobně poskytnuto za průtahy ve sporu o bagatelní pohledávky, na jejichž vymožení nezávisela existence účastníků řízení.

V úzké návaznosti na charakter řízení a významu jeho předmětu je pro účely stanovení výše zadostiučinění v penězích posuzována rovněž celková doba, po kterou řízení trvalo. Obdobně jako při určení, zda se jedná o průtahy v řízení či jeho nepřiměřenou délku, i zde může odůvodnit poskytnutí vysokého zadostiučinění v penězích překročení přiměřené délky v rádu měsíců, stejně jako k podobné výši nemusí být dostačující roky trvající řízení, jehož předmětem je takřka bezvýznamný spor o nevelkou finanční částku.

Významné kritérium, podobně jako při samotném určení, zda v řízení dochází k průtahům nebo ne, představuje rovněž chování soudu a samotných účastníků tohoto řízení, neboť rozhodně nelze očekávat přiznání nároku na zadostiučinění za nepřiměřeně dlouhé řízení, pokud jeho délku zcela či ve většině zavinil svým obstrukčním chováním účastník, který zadostiučinění nárokuje.

Na druhou stranu za relevantní pro posouzení intenzity újmy, jež byla průtahy v řízení způsobena Ministerstvo spravedlnosti, a po něm ani soudy, nebudou považovat např. skutečnost, že v průběhu řízení došlo na straně jeho účastníka ke ztrátě zaměstnání nebo rozvodu manželství, a jiné dopady do osobního života účastníka řízení, pokud nastaly bez souvislosti s nepřiměřeně dlouhým soudním řízením. Ne každá skutečnost, která nastala v době, kdy bylo řízení, v němž docházelo k průtahům, vedeno, je pro výši zadostiučinění relevantní.