Jak vysoké zadostiučinění v penězích mohu požadovat?

Odpověd: 

Výše zadostiučinění v penězích se stanovuje se na základě tvrzení účastníka řízení, jehož práva byla v důsledku průtahů v řízení porušena. Přiznaná výše zadostiučinění závisí jednak na rozsahu újmy, který budete tvrdit a částce, kterou budete za tuto újmu požadovat. Na straně druhé stojí názor Ministerstva spravedlnosti, popřípadě soudu, který bude vaše nároky přezkoumávat.

Stále více se objevují snahy standardizovat výši zadostiučinění za průtahy na nějaké paušální částce stanovené ve vztahu k době, po kterou k průtahům docházelo. K problematice výše paušálního zadostiučinění za průtahy vyjádřil ve svém stanovisku ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, Nejvyšší soud. Ten stanovil přiměřenou výši základní částky pro podmínky České republiky, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění vychází, v rozmezí od 15000 Kč do 20 000 Kč (cca 600 až 800 EUR) za jeden rok řízení. Tedy 1 250 Kč až 1 667 Kč (cca 50 až 67 EUR) za každý měsíc takového řízení (úměrně tomu lze vypočíst také paušální výši za každý jednotlivý den). Za první dva roky řízení se pak podle doporučení Nejvyššího soudu mají počítat částky poloviční (za každý z nich 7 500 Kč až 10 000 Kč). Více můžete nalézt přímo ve stanovisku Nejvyššího soudu dostupném zde. Pokud tedy např. řízení v první stupni trvalo celé 3 roky, přičemž tato délky byla v jeho případě shledána nepřiměřenou, lze podle stanoviska Nejvyššího soudu nárokovat zadostiučinění v penězích až ve výši 40 000 Kč (20 000 Kč za první dva roky řízení a 20 000 K4 za třetí rok).

Dle názoru Evropského soudu pro lidská práva, plynoucího z jeho četných rozhodnutí, by se výše odškodnění v penězích měla pohybovat v případě nemajetkové újmy paušálně v rozmezí od 1 000 do 1 500 Eur za rok. Tento názor má však pouze charakter jakéhosi doporučení, a praxe se může lišit stát od státu, jak lze vidět na výše uvedeném stanovisku Nejvyššího soudu.

I přes toto doporučení je konečná výše stanovována vždy s ohledem na všechny okolnosti konkrétních případů. Není tedy vyloučeno, že přiznaná výše zadostiučinění v penězích bude vyšší než uvedené paušální částky. Na druhou stranu Ministerstvo spravedlnosti i soudy se v praxi paušálních částek doporučených Nejvyšším soudem drží, a přiznání vyššího zadostiučinění v penězích odchází výjimečně.

Více informací o výši zadostiučinění v penězích si můžete přečíst v našem manuálu Průtahy v řízení.