Do kdy od konce řízení musím nároky uplatnit?

Odpověd: 

Nárok na náhradu škody i nemajetkové újmy je potřeba uplatnit v rámci zákonem stanovených promlčecích dob. Uběhnutí těchto dob sice neznamená, že nárok uplatnit nelze, nicméně protistrana může před soudem uplatnit tzv. námitku promlčení, na jejím základě je soud nucen promlčený návrh zamítnout (což se v praxi také děje).

V případě náhrady majetkové újmy (škody či ušlého zisku) činí promlčecí doba 3 roky ode dne, kdy se poškozený dozvěděl o škodě a o tom, kdo za ni odpovídá. Jelikož v případě průtahů v řízení bude za škodu odpovědný vždy soud, který průtahy stižené soudní řízení vede, bude rozhodujícím okamžikem vždy okamžik zjištění, že ke škodě došlo.

V případě zadostiučinění za nemajetkovou činí promlčecí doba pouhých 6 měsíců od konce řízení, v němž docházelo k průtahům. Oproti majetkové újmě je tedy nutné postupovat o poznání rychleji.

Bohužel v praxi je počítání času v souvislosti s uplatněním nároků na náhradu majetkové či nemajetkové újmy ještě o něco složitější. V obou případech promlčecí doba neběží po dobu, kdy je uplatněný nárok posuzován Ministerstvem spravedlnosti. Její běh se staví okamžikem podání uplatnění nároku a znovu rozbíhá doručením vyrozumění o stanovisku Ministerstva spravedlnosti, eventuálně uplynutím šestiměsíční doby, pokud se v ní ministerstvo vyjádřit nestihne.

Prakticky to znamená, že pokud je např. nárok na náhradu nemajetkové újmy v podobě zadostiučinění v penězích uplatněn 5 měsíců od konce řízení, a Ministerstvo spravedlnosti se k němu v zákonem stanovené době 6 měsíců nijak nevyjádří, začne po uplynutí těchto 6 měsíců znovu běžet zbytek promlčecí lhůty v délce 1 měsíce. Pouze tento 1 měsíc pak zbývá pro podání žaloby k soudu, a proto není vhodné uplatňovat předmětné nároky u Ministerstva spravedlnosti těsně před koncem lhůty, jelikož čím později jsou nároky uplatněny, tím méně času zbývá na jejich eventuální další nárokování před soudem.

Stejný princip počítání se uplatní u majetkové újmy.

Více informací o postupu při uplatnění nároku si můžete přečíst v našem manuálu Průtahy v řízení.