Co mohu za vzniklé průtahy požadovat?

Odpověd: 

Ve výjimečných přídech, v nichž došlo v přímém důsledku existence průtahů v řízení ke vzniku škody či ušlého zisku, můžete nárokovat náhradu této majetkové újmy v její skutečné výši. Za tímto účelem je nutné výši škody nebo ušlého zisku přesně vyčíslit, a dále prokázat, že k újmě v této výši skutečně došlo.

V případě častější újmy nemajetkové existuje trojice druhů zadostiučinění, odstupňovaných závažnosti újmy, jež byla průtahy v řízení způsobena.

  • Stát může přiznat zadostiučinění ve formě oficiálního konstatování, že v předmětném řízení skutečně k průtahům došlo, a právo na projednání věci v přiměřené lhůtě bylo těmito průtahy porušeno. Toto konstatování připadá coby zadostiučinění v úvahu pouze v případech, kdy se jednalo ve vztahu k relevantním okolnostem o velmi nízkou intenzitu zásahu do osobnostních práv, naoř. Jen velmi krátké průtahy v rámci jinak bezproblémového soudního řízení.
  • Dalším druhem (stupněm) zadostiučinění je oficiální omluva za to, že v soudním řízení k průtahům docházelo. Tento druh zadostiučinění, podobně jako první uvedený, připadá v úvahu v situacích, kdy v důsledku průtahů v řízení došlo jen malé újmě na osobnostních právech, k jejíž kompenzaci je s přihlédnutím k relevantním okolnostem omluva dostačující.
  • Nejfrekventovanějším a nejúčinnějším druhem zadostiučinění za průtahy v řízení je zadostiučinění v penězích. Stát je povinen k odčinění újmy způsobené průtahy formou zadostiučinění v penězích přistoupit ve všech případech, v nichž je zásah způsobený průtahy natolik závažný, že jej nelze zhojit prvními dvěma uvedenými způsoby.

Nejvyšší soudu ve své ustálené judikatuře, např. z rozsudku ze dne 17. 6. 2015, sp. zn. 30 Cdo 722/2015, uvádí, že dospěje-li soud k závěru o porušení práva účastníka na projednání věci v přiměřené lhůtě a tím tedy k závěru o nesprávném úředním postupu, je na místě, aby stanovil odpovídající odškodnění v penězích. Pouze ve výjimečných případech, kdy je újma způsobená poškozenému zanedbatelná, lze uvažovat o jejím nahrazení formou konstatování porušení daného práva. Jednoduše řečeno, stát je povinen prokázat, že zásah do osobnostních práv způsobený průtahy v řízení byl natolik malý, že postačí konstatování porušení práv nebo omluva. Pokud se mu to prokázat nepodaří, je povinen poskytnout zadostiučinění v penězích. Krátký komentář k uvedenému rozsudku si můžete přečíst zde.

Více informací o jednotlivých nárocích si můžete přečíst v našem manuálu Průtahy v řízení.