Co mi mohou průtahy v řízení způsobit?

Odpověd: 

Průtahy v soudním řízení jsou tzv. nesprávným úředním postupem, který vám může způsobit dva druhy újmy. Prvním a nejčastějším je zásah do vašich osobnostních práv, tedy nemajetková (psychická) újma, vznikající z důvodu nepřiměřeně dlouhého řízení. V drtivé většině případů je z důvodu průtahů nárokováno právě zadostiučinění za způsobenou nemajetkovou újmu. Na rozdíl od níže uvedené majetkové újmy, není nutno existenci nemajetkové újmy v případě průtahů v řízení prokazovat, neboť pokud bude dospěno k závěru, že k průtahům v řízení skutečně došlo, existence nemajetkové újmy se presumuje.

Druhým způsobem je vznik škody (či ušlého zisku), tedy majetkové újmy, která nastala z důvodů průtahů nebo délky řízení. Ke vzniku škody, která by skutečně souvisela přímo s průtahy v řízení, dochází jen výjimečně. Jedná se např. o situaci, v níž příliš dlouhé soudní řízení fakticky znemožnilo vymáhání dluhu, jelikož dlužník za tu dobu přišel o veškerý majetek (škoda), nebo situaci, v níž vám probíhající řízení dlouho dobu bránilo ve výkonu povolání, který na soudním rozhodnutí závisel, a tím znemožnilo pobírat mzdu v odpovídající výši (ušlý zisk), a jiné situace těmto podobné.

Více informací o újmách způsobených průtahy v řízení si můžete přečíst v našem manuálu Průtahy v řízení.