Blog

Základním principem, jímž se řídí rozhodování o náhradě nákladů řízení, je zásada úspěchu ve věci. Zásadně tak platí, že účastníkovi řízení, který měl v řízení úspěch, bude účastník řízení, který byl v řízení neúspěšný, povinen poskytnout náhradu nákladů řízení Samozřejmě, každá zásada má své výjimky. Hlavní výjimkou, která se uplatní v případě odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb.

Na začátku července jsme pro Vás zpracovali článek o délce trestních řízení vedených před jihomoravskými soudy, ve kterém jsme se věnovali jak nově získaným informacím z roku 2014, tak jejich srovnání s daty z minulých let.

V soudním řízení stiženým průtahy existují tři možnosti obrany: podání stížnosti, podání návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu a podání ústavní stížnosti. Uvedené tři instituty podrobněji představujeme níže v článku.

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 17. června 2015, sp. zn. 30 Cdo 722/2015, vyjádřil k několika otázkám spojeným s odškodněním za průtahy, a to zejména k otázce významu rodinněprávních sporů, otázce vlivu mimořádných mezinárodních okolností sporu na právo na odškodnění v penězích a k otázce, kdy je na místě nahradit peněžitou formu satisfakce pouhým konstatováním porušení práva.

Pro zjištění celkové délky řízení je nutné nejdříve správně určit počátek a konec řízení. Jiná „pravidla určování počátku řízení“ přitom platí pro civilní a jiná pro trestní řízení. Zároveň je nutné uvědomit si, která řízení, resp. řízení o kterých opravných prostředcích, do celkové délky řízení je nutno počítat a která již nikoliv. 

Jedná se o jednu z prvních otázek, kterou si návštěvníci našich stránek pokládají. Odpověď ale není zase tak jednoduchá, protože těžko můžeme mluvit o konkrétní délce řízení (v měsících či letech). Na místo toho se můžeme zabývat určitými kritérii, které nám pomohou zhodnotit, zda je délka řízení ještě přiměřená, nebo už ne. 

Podání dovolání k Nejvyššímu soudu ČR nebo následně případné ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu ČR není v otázkách náhrady škody vzniklé v důsledku průtahů v řízení podmínkou, jež je nutné splnit před podáním stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva.

Desatero „dobré správy“ při posuzování žádostí o odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup je doporučení vydané ombudsmanem, které by měly dodržovat orgány poskytující odškodnění za nezákonné rozhodnutí nebo nesprávný úřední postup.

Na začátku června vyhlásila Společnost karlovarské právnické dny cenu Pocta Judikátu za nejlepší rozhodnutí vydané soudem ČR či EU v roce 2014. Oceněn byl nález Ústavního soudu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové.

Stránky