Blog

Způsob, jakým mohou průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení zasáhnout do práv účastníka řízení, je dvojí. Stejně tak je na jejich základě možno uplatnit dva různé nároky.

V dnešním článku přinášíme přehled o tom, jak dlouho trvá v průměru trestní řízení před jednotlivými okresními a krajskými soudy. Rovněž zhodnotíme, jak si soudy vedli ve srovnání s rokem předcházejícím.

Vzhledem k tomu, že v řízení před soudním či správním orgánem provádějí úkony často i jiné instituce než orgán samotný, mohou i tyto v míře nikoliv nepatrné ovlivnit celkovou délku řízení. Zákon proto upravuje i prostředky proti nečinnosti uvedených institucí.

Dle zásady dobré správy je správní orgán povinen vyřizovat věci rychle, hospodárně a bez zbytečných průtahů, činit úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené a vydávat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Nedodržuje-li správní orgán tuto zásadu, tedy dochází-li k nečinnosti, lze se bránit žádostí k provedení opatření proti nečinnosti, žalobou proti nečinnosti a ústavní stížností.

Základním principem, jímž se řídí rozhodování o náhradě nákladů řízení, je zásada úspěchu ve věci. Zásadně tak platí, že účastníkovi řízení, který měl v řízení úspěch, bude účastník řízení, který byl v řízení neúspěšný, povinen poskytnout náhradu nákladů řízení Samozřejmě, každá zásada má své výjimky. Hlavní výjimkou, která se uplatní v případě odškodnění podle zákona č. 82/1998 Sb.

Na začátku července jsme pro Vás zpracovali článek o délce trestních řízení vedených před jihomoravskými soudy, ve kterém jsme se věnovali jak nově získaným informacím z roku 2014, tak jejich srovnání s daty z minulých let.

V soudním řízení stiženým průtahy existují tři možnosti obrany: podání stížnosti, podání návrhu na určení lhůty k provedení procesního úkonu a podání ústavní stížnosti. Uvedené tři instituty podrobněji představujeme níže v článku.

Nejvyšší soud ČR se ve svém rozsudku ze dne 17. června 2015, sp. zn. 30 Cdo 722/2015, vyjádřil k několika otázkám spojeným s odškodněním za průtahy, a to zejména k otázce významu rodinněprávních sporů, otázce vlivu mimořádných mezinárodních okolností sporu na právo na odškodnění v penězích a k otázce, kdy je na místě nahradit peněžitou formu satisfakce pouhým konstatováním porušení práva.

Pro zjištění celkové délky řízení je nutné nejdříve správně určit počátek a konec řízení. Jiná „pravidla určování počátku řízení“ přitom platí pro civilní a jiná pro trestní řízení. Zároveň je nutné uvědomit si, která řízení, resp. řízení o kterých opravných prostředcích, do celkové délky řízení je nutno počítat a která již nikoliv. 

Jedná se o jednu z prvních otázek, kterou si návštěvníci našich stránek pokládají. Odpověď ale není zase tak jednoduchá, protože těžko můžeme mluvit o konkrétní délce řízení (v měsících či letech). Na místo toho se můžeme zabývat určitými kritérii, které nám pomohou zhodnotit, zda je délka řízení ještě přiměřená, nebo už ne. 

Stránky