Blog

Před několika měsíci jsme zveřejnili články poskytující odpověď na otázku, jaká je průměrná délka trestního řízení vedeného před jednotlivými jihomoravskými a

Proti rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt lze podat klasické odvolání (to neplatí v tzv. blokovém řízení). V případě pravomocného rozhodnutí je možné obrátit se se žalobou na nezávislý správní soud, který rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt přezkoumá.

V médiích se koncem léta objevily informace o tom, že Ministerstvo spravedlnosti nestíhá vyřizovat žádosti o „odškodnění“ za nepřiměřenou délku řízení či jiná pochybení státních orgánů. Odpovídá to i mojí zkušenosti z praxe. Ročně se na ministerstvo obrátí asi 4 tisíce osob a ministerstvo pak má půl roku na to, aby jejich žádosti vyřídilo.

Koncem loňského roku se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda odvolací soud rozhodující o přiměřeném zadostiučinění za nesprávný úřední postup může rozhodnout i v neprospěch odvolatele a otázkou vzájemného vztahu omluvy a konstatování porušení práva. Rozhodnutí soudu (ze dne 19. 11. 2014, sp. zn.

Před několika měsíci jsme přinesli článek, ve kterém jsme se zaměřili na nález Ústavního soudu ČR, kterým bylo zrušeno dovolací a odvolací rozhodnutí o náhradě imateriální újmy za průtahy v řízení a v němž soud jednoznačně naznal, že st

Minulý rok jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR (spisová značka ÚS 4227/12) ve věci, ve které se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí obecných soudů, protože jimi bylo porušeno jeho právo vlastnit majetek a právo na sprav

Minulý rok jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I.

V návaznosti na články o jihomoravských a jihočeských soudech, v nichž byly analyzovány zejména průměrné délky trestních řízení v loňském roce,

Před několika měsíci jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR ze dne 7. dubna 2015, sp. zn. I.

Stránky