Blog

Koncem loňského roku se Nejvyšší soud ČR zabýval otázkou, zda odvolací soud rozhodující o přiměřeném zadostiučinění za nesprávný úřední postup může rozhodnout i v neprospěch odvolatele a otázkou vzájemného vztahu omluvy a konstatování porušení práva. Rozhodnutí soudu (ze dne 19. 11. 2014, sp. zn.

Před několika měsíci jsme přinesli článek, ve kterém jsme se zaměřili na nález Ústavního soudu ČR, kterým bylo zrušeno dovolací a odvolací rozhodnutí o náhradě imateriální újmy za průtahy v řízení a v němž soud jednoznačně naznal, že st

Minulý rok jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR (spisová značka ÚS 4227/12) ve věci, ve které se stěžovatel domáhal zrušení rozhodnutí obecných soudů, protože jimi bylo porušeno jeho právo vlastnit majetek a právo na sprav

Minulý rok jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I.

V návaznosti na články o jihomoravských a jihočeských soudech, v nichž byly analyzovány zejména průměrné délky trestních řízení v loňském roce,

Před několika měsíci jsme přinesli článek o nálezu Ústavního soudu CR ze dne 7. dubna 2015, sp. zn. I.

Způsob, jakým mohou průtahy v řízení a nepřiměřená délka řízení zasáhnout do práv účastníka řízení, je dvojí. Stejně tak je na jejich základě možno uplatnit dva různé nároky.

V dnešním článku přinášíme přehled o tom, jak dlouho trvá v průměru trestní řízení před jednotlivými okresními a krajskými soudy. Rovněž zhodnotíme, jak si soudy vedli ve srovnání s rokem předcházejícím.

Vzhledem k tomu, že v řízení před soudním či správním orgánem provádějí úkony často i jiné instituce než orgán samotný, mohou i tyto v míře nikoliv nepatrné ovlivnit celkovou délku řízení. Zákon proto upravuje i prostředky proti nečinnosti uvedených institucí.

Dle zásady dobré správy je správní orgán povinen vyřizovat věci rychle, hospodárně a bez zbytečných průtahů, činit úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené a vydávat rozhodnutí bez zbytečného odkladu. Nedodržuje-li správní orgán tuto zásadu, tedy dochází-li k nečinnosti, lze se bránit žádostí k provedení opatření proti nečinnosti, žalobou proti nečinnosti a ústavní stížností.

Stránky