Blog

V souladu s ustanovením odst. 31a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a čl. 6 odst.

U konkursního řízení, podobně jako u řízení nalézacího či řízení exekučního, mají jeho účastníci právo, aby proběhlo bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě. Pokud se tak nestane, mají účastníci takovéhoto řízení nárok na odškodnění imateriální újmy.

Před několika týdny jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme na případu soudkyně Městského soudu v Praze, poukazovali na to, že i průtahy v řízení způsobené soudcem je možné považovat za kárné provinění soudce (této otázce jsme se věnovali v článku Kárn

Existuje právo na přiměřenou délku správního řízení? Dle našeho názoru rozhodně, nebo by přinejmenším mělo. Dle českých soudů však otázka nemá jednoznačnou odpověď, resp. v určitých případech je pozitivní a v jiných negativní.

V dalším ze série článků věnujících se průměrné délce trestních řízení vedených před soudy jednotlivých krajů v roce 2014, se budeme věnovat severočeskému kraji.

Kárného provinění se mohou kromě např. advokátů či státních zástupců dopustit i soudci. Dle ustanovení zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (§ 87 odst.

V našich dosavadních článcích jsme se věnovali otázce průměrné délky trestního řízení před jihomoravskými, jihočeskými a

Před několika měsíci jsme zveřejnili články poskytující odpověď na otázku, jaká je průměrná délka trestního řízení vedeného před jednotlivými jihomoravskými a

Proti rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt lze podat klasické odvolání (to neplatí v tzv. blokovém řízení). V případě pravomocného rozhodnutí je možné obrátit se se žalobou na nezávislý správní soud, který rozhodnutí o uložení sankce za přestupek nebo jiný správní delikt přezkoumá.

Stránky