Blog

Ústavní soud ve svých rozhodnutích opakovaně zdůrazňuje, že jeho úkolem je ochrana ústavnosti a že není součástí soustavy obecných soudů a nepřísluší mu tudíž právo dozoru nad jejich rozhodovací činností. Je do ní oprávněn zasáhnout pouze v případě, byla-li pravomocným rozhodnutím soudu porušena stěžovatelova základní práva chráněná ústavním pořádkem České republiky.

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti určité osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá.

Minulý týden jsme se v článku Odškodnění za nepřiměřenou délku konkursního řízení podívali na specifika, která je nutné zohlednit při hodnocení přiměřenosti délky konkursního řízení. Dané problematice se věnoval Nejvyšší soud ČR v rozsudku ze dne 31. 5.

V souladu s ustanovením odst. 31a zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a čl. 6 odst.

U konkursního řízení, podobně jako u řízení nalézacího či řízení exekučního, mají jeho účastníci právo, aby proběhlo bez zbytečných průtahů a v přiměřené lhůtě. Pokud se tak nestane, mají účastníci takovéhoto řízení nárok na odškodnění imateriální újmy.

Před několika týdny jsme zveřejnili článek, ve kterém jsme na případu soudkyně Městského soudu v Praze, poukazovali na to, že i průtahy v řízení způsobené soudcem je možné považovat za kárné provinění soudce (této otázce jsme se věnovali v článku Kárn

Existuje právo na přiměřenou délku správního řízení? Dle našeho názoru rozhodně, nebo by přinejmenším mělo. Dle českých soudů však otázka nemá jednoznačnou odpověď, resp. v určitých případech je pozitivní a v jiných negativní.

V dalším ze série článků věnujících se průměrné délce trestních řízení vedených před soudy jednotlivých krajů v roce 2014, se budeme věnovat severočeskému kraji.

Kárného provinění se mohou kromě např. advokátů či státních zástupců dopustit i soudci. Dle ustanovení zákona o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů (§ 87 odst.

V našich dosavadních článcích jsme se věnovali otázce průměrné délky trestního řízení před jihomoravskými, jihočeskými a

Stránky