Veřejná ochránkyně práv upozornila na průtahy vzniklé v důsledku novely stavebního zákona

Zástupce ombudsmanky upozorňuje na to, že mnoho stavebníků doplácí na organizačně a personálně nepřipravenou novelizaci stavebního zákona. Orgány územního plánovaní, od kterých je nově nutné získat závazné stanovisko k posouzení souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací, nezvládají žádosti vyřizovat v zákonné lhůtě 60 dnů. To se negativně projevuje do finanční sféry stavebníka, do jeho smluvních vztahů s bankou nebo stavební firmou. ]

S účinností od 1. ledna 2018 zavedl zákon č. 225/2017 Sb., kterým byl novelizován stavební zákon, povinnost získat pro většinu stavebních záměrů (neplatí pro stavební záměry v zastavěném území nebo zastavitelné ploše uvedené v ustanovení § 103 odst. 1 stavebního zákona) závazné stanovisko orgánu územního plánování, které slouží k posouzení souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací.

V souvislosti s novelizací stavebního zákona však nedošlo k personálnímu zajištění této agendy na úřadech. V důsledku toho došlo k přetížení úřadů a následným průtahům při vyřizování žádostí.

Jak upozorňuje zástupce ombudsmanky, jde o celorepublikový problém: „Prakticky všechny úřady řeší vysoký počet žádostí a nedostatek pracovníků. Zvlášť složitá je situace ve velkých městech a jejich okolí s dynamicky se rozvíjejícími oblastmi s velkým přírůstkem obyvatel a velkou stavební aktivitou. Úřady namítají, že ani s dostatečným předstihem nebyly schopny získat dostatek kvalifikovaných pracovníků, takže ani při veškeré snaze nemohou závazná stanoviska vydávat v přiměřených lhůtách. V některých případech také upozorňují, že přetíženost orgánů územního plánování bude mít negativní dopady na jejich hlavní činnost, kterou je pořizování územních plánů, regulačních plánů a územních studií.“

Zástupce veřejné ochránkyně práv radí, aby stavebníci možné problémy předvídali a dohodli si s bankou nebo stavební firmou podmínky, které by je v případě průtahů na straně úřadů ochránily před pokutami za nezahájení stavby v termínu nebo před jinými zásahy do rozpočtu.

Zákonodárci se nyní další novelou pokouší vrátit popsanou agendu zpět na stavební úřady, které by soulad stavby s územně plánovací dokumentací posuzovaly v rámci společného územního a stavebního řízení, což by vedlo k urychlení procesu. Jak tato snaha dopadne se nyní nedá předvídat.

Závěr

Výše pospaná situace je typickou ukázkou průtahů vznikajících v důsledku nepromyšlené novelizace určitého právního předpisu. Při každé změně právního předpisu by tudíž měl být brán ohled na to, jak daná změna ovlivní právní systém i z pohledu práva na projednání věci bez zbytečných průtahů. Jinak dochází k situacím, kdy se stát na jednu stranu pokouší snižovat délku soudních a správních řízení, ale na druhou stranu svou nepromyšlenou aktivitou sám zapříčiňuje průtahy.

 

Zdroj:

V důsledku novely zákona stavebníci i finančně doplácejí na průtahy v řízení. VOP [online]. © Kancelář veřejného ochránce práv, publ. 22. 10. 2018 [cit. 23. 10. 2018]. Dostupné z www: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/v-dusledku-novely-zakona-stavebnici-i-financne-doplaceji-na-prutahy-v-rizeni/.

 

Sdílet