Počet zahájených a ukončených trestních řízení na 100 obyvatel

Andrej Lobotka

Minulý týden jsme přinesli statistiky zabývající se vytížeností státních zástupců, tedy statistiky ukazující počet trestních věcí vyřizovaných stáními zástupci a počet podaných obžalob. V posledním příspěvku ze série článků prezentující závěry Evropská komise pro efektivitu justice (The European Commission for the Efficiency of Justice - CEPEJ) se podíváme na počet zahájených a ukončených trestních řízení na 100 obyvatel za rok 2014.

CEPEJ vydala v roce 2016 studii s pořadovým číslem 23, která je zaměřena na účinnost a kvalitu jednotlivých soudních systémů států Evropské unie (anglický název studie: European judicial systems - Efficiency and quality of justice). Z uvedené studie mimo jiné plyne, že 19 posuzovaných států zahájilo a ukončilo v roce 2014 méně než 2,2 trestních věcí na 100 obyvatel (mezi nimi i Česká republika). Soudy 21 států naopak patřily k vytíženějším a vyřizovali více trestních věcí, než činí výše uvedený průměr. Kypr, Irsko, Srbsko a Makedonie patří ke státům s nejvyšším počtem trestních řízení.

Většina trestních věcí vyřizovaných soudy se přitom týká drobné kriminality. Drobná kriminalita převyšuje tu závažnou takřka třikrát.

Poznámky:

* Studie vychází z údajů za rok 2014

* Celou studii je možné najít zde: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/default_en.asp.

Sdílet