Odškodnění 21.500 Kč za čtyři roky trvající vyřízení žádosti o informace

Zákon o svobodném přístupu k informacím jednoznačně stanoví, že lhůta pro vyřízení žádosti o informace je 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo od doplnění žádosti. Lhůta 15 dnů od doručení žádosti může být prodloužena nejvýše o 10 dní pouze z následujících důvodů a) vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost, b)vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, c) konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na předmětu žádosti. Obecně se tudíž dá říct, že když někdo požádá o informace, na které má ze zákona nárok, měl by je obdržet v řádu dnů, přinejhorším několika málo týdnů.

Když se však povinný subjekt rozhodne ignorovat zákon, může to trvat i několik let. To je i případ Petra Pohůnka z Divišova, který požadované informace obdržel až po čtyřech letech. Od své obce má za to dostat odškodnění ve výši 21.500 Kč.

Popis závadného jednání radnice – povinného subjektu

Spor o přístup k informacím začal již v roce 2010, kdy si majitel malého autoservisu v Divišově u Benešova (Petr Pohůnek) vyžádal podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, všechny dohody o provedení práce, které radnice městyse Divišov uzavřela. Učinil tak z důvodu, že podle jeho přesvědčení začali na radnici pracovat příbuzní jejích představitelů. Pomocí vyžádaných informací chtěl porovnat, jestli radnice platí za skutečně odvedenou práci. 

Tehdejší starosta Zdeněk Eichler však uvedené informace odmítl poskytnout. Radnice přitom byla povinným subjektem, který takovou povinnost měl. Žadatel o informace se tudíž odvolal. Krajský úřad Středočeského kraje starostovo odmítnutí zrušil. Starosta Eichler ale ani poté neposkytl požadované smlouvy – opět odmítl informace žadateli poskytnout. Žadatel o informace se opět odvolal a Krajský úřad Středočeského kraje starostovo odmítnutí opět zrušil. Starosta… Kolotoč odmítání a rušení, který se pak rozeběhl, se opakoval celkem dvacetkrát. Trval čtyři roky.

Radnice informace poskytla až po předloňských komunálních volbách, kdy žadateli dané informace poskytl nový starosta Zdeněk Pekárek.

Odškodňovací řízení

Žadatel o informace následně žádal o odškodnění dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Jeho žádosti nebylo vyhověno. Žadatel se tudíž následně obrátil na soud. Soud mu za výše popsané obstrukce radnice přiznal 500 Kč měsíčně, tedy 21.500 Kč. Dalších deset tisíc na náklady řízení.

"Žalobce konkrétním způsobem vyjádřil podstatu své újmy, tj. lidskou frustraci, vzešlou z opakovaného neúspěchu při vyřízení žádosti o informaci, provázenou vysokou délkou vyřizování, ačkoliv nadřízený správní orgán jeho odvolání opakovaně dvacetkrát vyhověl. Musel tedy nabýt dojmu, že čelí správní libovůli svých politických konkurentů," uvedl ve svém rozsudku Okresní soud v Benešově. „Informace obdržená po takřka čtyřech letech nemá takovou hodnotu, jako kdyby byla poskytnuta v zákonné lhůtě," doplnil rovněž soud. S okresním soudem se minulý měsíc zcela ztotožnil i Krajský soud v Praze.1)

Je výše odškodnění adekvátní?

Dle našeho názoru výše přiznaného odškodnění není adekvátní vzniklé újmě. Uvedené řízení mělo trvat v řádu dnů, přinejhorším několika málo týdnů. Namísto toho se táhlo čtyři roky. 

Pokud bychom vycházeli ze stanoviska Nejvyššího soudu ČR ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010, dle kterého se základní částka, z níž se při určování výše přiměřeného zadostiučinění za nepřiměřenou délku řízení vychází, pohybuje v rozmezí 15.000 Kč až 20.000 Kč za rok řízení. Přitom první dva roky řízení (resp. prvních 24 měsíců) by měly být ohodnoceny částkou 15.000 Kč až 20.000 Kč za první dva roky řízení dohromady (za jeden rok pak 7.500 Kč až 10.000 Kč). Dle našeho názoru v daném případě není nutné snižovat základní částku za první dva roky řízení. Jak je výše uvedeno, zákonodárce předpokládal, že řízení o žádosti o informace potrvá jenom několik dnů. Základní částka odškodnění tudíž měla činit 60.000 Kč – 80.000 Kč. S tím, že z důvodu arogantní ignorace práva ze strany radnice měla být tato částka ještě navýšena. Výše poskytnutého odškodnění se ve světlé výše uvedeného stanoviska jeví jako nepostačující. A to, i pokud bychom připustili snížení základní částky za první dva roky řízení. Základní částky by pořád činila 45.000 Kč – 60.000 Kč.

Regresní úhrada

Odškodnění a náhrada nákladů řízení, které byli žadateli o informace vyplaceny, jsou škodou způsobenou na majetku územně samosprávného celku. Dle § 24 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem platí: „Nahradil-li územní celek v samostatné působnosti škodu, poskytl-li zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu nebo zaplatil-li regresní úhradu, může požadovat regresní úhradu od těch, kdo se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu.“

Aby úředníci v jednotlivých případech neignorovali zákon, je nutné, aby obce, kraje i stát v konkrétních případech vymáhali regresní úhradu po jednotlivých vinících, kteří jsou odpovědni za nesprávný úřední postup nebo vydání nezákonného rozhodnutí. Pouze tak je možné dosáhnout, že příště se již podobná svévolná a nesprávná aplikace zákona nebude opakovat.

Škodu je možné po chybujícím úředníkovi vymáhat jen do 1 roku od vyplacení náhrady škody poškozenému, poté dojde k promlčení nároku. Regresní úhradu je možné po chybujícím úředníkovi vymáhat, jen pokud byla škoda způsobena pochybením daného úředníka. Pokud úředník či jiná odpovědná osoba škodu způsobil nedbalostně, odpovídá za ni pouze do výše 4,5 násobku jeho průměrného měsíčního výdělku. Toto omezení neplatí v případě úmyslného porušení právních povinností.

 

Poznámky:

1) POKORNÝ, M. Muže frustrovalo, že mu radnice dvacetkrát odmítla poskytnout informace. Teď vysoudil odškodné [online]. 1999 – 2016 © Economia, a.s., zveřejněno 5. 7. 2016 [cit. 7. 7. 2016]. Dostupné z www: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/radnice-muze-frustrovala-kdyz-mu-odmitla-poskytnou-informace/r~4b1ee7ea3fe211e6a77e002590604f2e/

Sdílet