Nejlepší soudní rozhodnutí roku 2014

Na začátku června vyhlásila Společnost karlovarské právnické dny cenu Pocta Judikátu za nejlepší rozhodnutí vydané soudem ČR či EU v roce 2014. Oceněn byl nález Ústavního soudu soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové. Ocenění je již od roku 2003 udělováno takovým rozhodnutím, která tvůrčím a zároveň precizně odůvodněným způsobem pomáhají vyložit řešení právně obtížných otázek a zároveň se opírají o principy morálky a spravedlnosti.

Rozhodnutí se týká posouzení nároků uplatňovaných podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci a pomáhá překlenout situaci, kdy občané jsou poškozeni v důsledku nepřiměřeně dlouhého soudního řízení nebo jiného pochybení, ale objektivně nemohou přesně vyčíslit způsobenou škodu.

Konkrétně se jedná o případ z konce 90. let, kdy stěžovatel se soudně domáhal exekuce na majetek dlužníka – konkrétně prodeje jeho nemovitosti, aby byla uspokojena stěžovatelova pohledávka ve výši 3 mil korun. Cena nemovitosti byla stanovena na téměř 8 milionů, ale soud byl asi 2 a půl roku nečinný a mezitím byla na majetek dlužníka vyhlášen konkruz. V jeho důsledku stěžovatel na místo 3 milionů za svou pohledávku získal v konkurzu jen necelých 180 tisíc.

Když se stěžovatel obrátil na soud a požadoval náhradu rozdílu po státu, soudy si konstatovaly, že došlo k nesprávnému úřednímu postupu (průtahům), ale žalobu zamítly pro to, že stěžovatel neprokázal, jaká škoda mu přesně vznikla (zejména, že neprokázal, za jakou částku by se podařilo nemovitost prodat). 

Ústavní soud ČR v citovaném nálezu jednoznačně konstatoval, „že při posuzování nároků uplatňovaných podle zákona o odpovědnosti státu nesmí obecné soudy nikdy zapomínat na ústavní původ a zakotvení těchto nároků, přičemž aplikace zákona o odpovědnosti státu nesmí vést, přímo ani nepřímo, k omezení rozsahu základního práva zaručeného čl. 36 odst. 3 Listiny. 

Pokud tedy obecné soudy v řízení o náhradě škody podle zákona o odpovědnosti státu uvalí na žalobce nesplnitelné důkazní břemeno, učiní tak ústavně zakotvené právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem iluzorním, čímž dojde k porušení čl. 36 odst. 3 Listiny. Za situace, kdy žalobce není schopen přesně určit a prokázat výši škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, přičemž však prokáže a odůvodní, že mu taková škoda vznikla, nemohou obecné soudy rozhodnout, že mu proto škoda nebude vůbec nahrazena nebo že mezi protiprávním jednáním a vzniklou škodou není příčinná souvislost. Obecné soudy v takové situaci určí výši vzniklé škody podle spravedlivého uvážení jednotlivých okolností případu.“

Videoblog Davida Zahumenského pro Českou televizi (pořad Týden v justici) ZDE.

Sdílet