Náhrada nákladů právního zastoupení za úkony směřující k odstranění průtahů v exekučním řízení (IV. ÚS 3163/15)

Má účastník řízení stiženého průtahy nárok na náhradu částky, kterou byl nucen zaplatit jako odměnu advokátovi za úkony směřující k odstranění průtahů v daném řízení, ministerstvem spravedlnosti dle zákona č. 82/1998 Sb.? Na uvedenou otázku před několika dny odpověděl i Ústavní soud ČR v nálezu ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3163/15.

Průtahy stižené exekuční řízení

Žadatel o odškodnění se prostřednictvím soudního exekutora domáhal provedení exekuce. Dne 26. 6. 2013 vydal soudní exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce a jejich výši vypočetl na 830.973,55 Kč. Příkaz byl zástupci žadatele doručen dne 1. 7. 2013 a žadatel proti němu podal 9. 7. 2013, tedy ve stanovené osmidenní lhůtě, námitky. Podle ustanovení § 88 odst. 3 exekučního řádu byl soud povinen o těchto námitkách rozhodnout do 15 dnů, pokud jim v plném rozsahu nevyhoví sám exekutor. Exekuční soud však rozhodl až usnesením ze dne 11. 3. 2014, tedy po více než osmi měsících.

Žadatel o odškodnění prostřednictvím svého zástupce opakovaně zasílal exekučnímu soudu urgence, na které však soud nijak nereagoval. Dne 5. 3. 2014 proto stěžovatel podal stížnost na průtahy podle ustanovení § 164 zákona o soudech a soudcích, a návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu podle ustanovení § 174a téhož zákona. Obě tato podání byla místopředsedkyní exekučního soudu projednána a bylo konstatováno, že v řízení došlo k nezanedbatelnému překročení zákonem stanovených lhůt, za což se místopředsedkyně stěžovateli omluvila. Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu byl zamítnut, neboť v mezidobí od podání návrhu již bylo vydáno požadované rozhodnutí o námitkách.

Odškodňovací řízení

Žadatel o odškodnění uplatnil u Ministerstva spravedlnosti ČR nárok na náhradu škody podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů. 

Žadatel požadoval nahradit částku, kterou byl nucen zaplatit jako odměnu advokátovi za úkony směřující k odstranění průtahů v exekučním řízení. Ministerstvo sdělilo žadateli, že jeho nárok neuspokojí, neboť nepovažuje za splněnou podmínku stanovenou v ustanovení § 31 odst. 2 zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Dle ministerstva nebylo dosud řízení, v jehož rámci došlo k průtahům, které byl žadatel nucen řešit podáním stížnosti, skončeno, tudíž nelze uzavřít, že by žadatel neměl možnost uplatnit nárok na náhradu nákladů v rámci tohoto řízení. 

Žadatel se s nárokem následně obrátil na Obvodní soud pro Prahu 2, který však názor ministerstva potvrdil (rozsudkem ze dne 22. 7. 2015, č. j. 20 C 33/2015-77). S ohledem na výši žalované částky (7.986 Kč) nebyly proti uvedenému rozhodnutí přípustné žádné opravné prostředky.

Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. 7. 2015, č. j. 20 C 33/2015-77

Žadatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhal zrušení rozhodnutí obvodního soudu, neboť se domníval, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva. Napadené rozhodnutí považoval za nelogické a nesmyslné, neboť pro přiznání náhrady škody stanovilo absurdní podmínky, které ve své podstatě vyprazdňují právo žadatele na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem.

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3163/15

Ústavní soud ČR dospěl k závěru, že rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 22. 7. 2015, č. j. 20 C 33/2015-77, bylo porušeno právo stěžovatele na náhradu škody za nesprávný úřední postup zakotvené v čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud tudíž dané rozhodnutí zrušil. Učinil tak z následujících důvodů:

„15. V projednávaném případě nalézací soud vycházel z úvahy, že žalovaný nárok na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem ve výši nákladů právního zastoupení vzniklých při odstraňování průtahů soudu může poškozený uplatnit podle § 31 odst. 2 zákona o odpovědnosti státu pouze tehdy, nebyla-li vypořádána v dotčeném řízení; za dotčené řízení přitom považoval řízení exekuční. S ohledem na výše uvedené však vyplývá, že žalovaný nárok se v rámci exekučního řízení nevypořádává. Z toho důvodu nelze stěžovateli upírat možnost realizovat toto právo postupem stanoveným zákonem o odpovědnosti státu a podmiňovat úspěšnost jeho žaloby ukončením exekučního řízení.

16. V situaci, kdy jsou splněny všechny podmínky, za kterých je stát povinen nahradit stěžovateli škodu způsobenou nesprávným úředním postupem (nezanedbatelnými průtahy), tedy kdy je spolehlivě zjištěno, že k nesprávnému úřednímu postupu došlo, stěžovateli vznikly přímé náklady v souvislosti s úkony směřujícími k odstranění tohoto stavu, je nutné zkoumat, zda existuje v rámci probíhajícího řízení reálná možnost, že by byla škoda uložena jejímu původci k náhradě. V případě exekučního řízení však nelze důvodně očekávat, že by byla státu povinnost k její náhradě uložena; proto je namístě projednat nárok v řízení podle zákona o odpovědnosti státu.

17. Ústavní soud proto uzavírá, že nalézací soud aplikoval ustanovení zákona o odpovědnosti státu způsobem, jímž nepřípustně zasáhl do ústavně zaručeného práva stěžovatele na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem, které plyne z čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud proto stížnosti vyhověl a podle § 82 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu výrokem I. vyslovil, že napadeným rozsudkem bylo porušeno ústavně zaručené základní právo stěžovatele na náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod a výrokem II. toto rozhodnutí podle § 82 odst. 3 písm. a) zákona o Ústavním soudu zrušil.“

K uvedenému závěru měl odlišné stanovisko soudce Jan Musil. Dle jeho názoru se Ústavní soud ústavní stížností žadatele neměl meritorně vůbec zabývat pro bagatelnost věci. Předmětem sporu totiž bylo peněžité plnění ve výši 7.986 Kč s příslušenstvím.

Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 5. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3163/15, je možné stáhnout zde.

Sdílet